06:00 – 07:00 Shatkriyas and Pranayama (Ania)- Students Practicum Team B – Jala neti & Nadi Shodhana