06:00 – 07:00 Shatkriyas – Sutra neti – & Meditation (Vincent)